Mariaschool 2.0

Een nieuw bestaan voor een oud pand, lees hier de visietekst van het bestuur.

Herbestemming met een maatschappelijke functie, oog voor de historisch-architecturale waarde en gericht op duurzaamheid

a.            Uitbreiding van de Mariaschool.

Om tegemoet te komen aan het capaciteitsprobleem voor schoolgaande kinderen in Tervuren/Vlaamse Rand, is het creëren van bijkomende onderwijsruimte dringend noodzakelijk. De huisvesting van de Mariaschool als parochiale school in het centrum van de gemeente maakt dat de school geklemd zit in het stedenbouwkundige weefsel en onmogelijk kan uitbreiden. In tegenstelling met de gangbare praktijk van herlocalisatie buiten het centrum, koos de Raad van Beheer resoluut in het centrum te blijven en alzo bij te dragen tot het behoud van de noodzakelijke mixiteit van het centrum.

De Raad van Bestuur heeft –met de welwillendheid van het Schepencollege- ingespeeld op de opportuniteit die zich aandiende met het te koop stelen van een pand annex aan de school: ‘De Nieuwstraat 15’.

b.            Ruimte voor flankerende buitenschoolse initiatieven

Het welbevinden en de harmonieuze ontwikkeling van het kind wordt versterkt wanneer er een positieve interactie bestaat tussen de verschillende micro-systemen waarin het kind groeit. Daarom koos de  Mariaschool de weg op te gaan van ‘brede school / dialoogschool’. In het kader hiervan zal het aanbod aan bestaande buitenschoolse initiatieven uitgebreid worden met onder ander muzieklessen voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar, atelier beeldende kunsten, huiswerkschool,… deels afhankelijk van de vraag/medewerking van ouders/vrijwilligers en kunstenaars.

c.            Multifunctionele ruimtes voor het lokaal verenigingsleven en voor partners van de school.

De bindende en gemeenschapsvormende functie van ‘De Nieuwstraat 15’ uit het verleden indachtig, is het de bedoeling multifunctionele ruimtes ter beschikking te stellen van:

  1. de partners van de school waarmee in of buiten klasverband wordt samengewerkt zoals wooneenheid ‘de Pit’ van Ganspoel, het bejaardentehuis Leonardo da Vinci,…
  2. catechese, kringwerking van Parochiefederatie Tervuren
  3. de verenigingen van Tervuren: als vergaderlokalen, voor workshops, als leslokalen…

d.            De restauratie en de herbestemming, garantie voor de architecturale waarde

Via een open offerteaanvraag zal een architect worden gezocht en aangesteld.

Geschiedenis van Nieuwstraat 15

 

  1. HISTORIEK

“Nieuwstraat 15” is een waardevol industrieel pand in het centrum van de gemeente. Tervuren heeft maar enkele schaarse voorbeelden van een industrieel-archeologisch erfgoed. Deze zijn dan ook met grote zorg te koesteren.

https://lh3.googleusercontent.com/ZF2jK3SR76UW8eUvPP-AoM-mFf_pioL9GiVDLGI2EmhYqPaiieMoYvaWO7yzg2VpIQoiOIP_t469poHzw6WRdIqfb9zNYvY7VPn3r2QvUG9oIk9jlVzYdfCPIOkWw5sClXhaKxuzHet gebouw in de Nieuwstraat werd in opdracht van de brouwerij Jespers-Boon in 1906 opgetrokken als mouterij met magazijn voor lambic, geuze en kriek.

In de jaren 1950 werden de gebouwen opgekocht door de parochie Sint-Jan-Evangelist om er onder meer chirolokalen, een verblijfplaats voor de zustersgemeenschap, een parochiale bibliotheek, een parochiaal museum en vergaderlokalen voor het verenigingsleven te vestigen.

Voortgaande op de afbeelding van de mouterij, bleef de straatgevel in vrijwel ongewijzigde toestand bewaard. De linkse zijgevel onderging toen lichte aanpassingen. Ook het interieur werd aangepast aan de bestemmingswijziging. Onder de naam ‘De Nieuwstraat 15’ fungeerde het pand decennialang als gemeenschapscentrum avant-la-lettre.

In 1994 kwam ‘De Nieuwstraat 15’ in handen van gemeente Tervuren met de bedoeling het gebouwenbestand grondig te verbouwen en te moderniseren.  Een nieuwe politieke meerderheid besliste in de beginjaren 2000 echter de piste van verbouwing te verlaten ten gunste van een totaal nieuw project aansluitend op het Marktplein en de Warande, met verkommering en leegstand van ‘De Nieuwstraat 15’ tot gevolg.

In 2015 werd het pand te koop gesteld. Het voorgesteld project van renovatie en herbestemming van de vzw Vrij Katholiek Onderwijs Tervuren-Duisburg genoot de voorkeur van het College van Burgemeester en Schepenen. De school kreeg voorkooprecht van de gemeente tegenover misschien wel hoger biedende projectontwikkelaars voor nieuwbouwappartementen.

  1. BESCHRIJVING VAN HET PAND

Het monumentale gebouw (30.90 x 18.20m), beeldbepalend in de smalle Nieuwstraat, telt vijf traveeën en vier bouwlagen onder drie parallelle zadeldaken met de nok haaks op de straat. Het geheel is opgetrokken uit baksteen en vertoont aan de straat drie strak geordonneerde puntgevels met centrale inrijpoort geflankeerd door panelen waarin de later aangebrachte opschriften BOEKERIJ en MUSEUM. Witgeglazuurde baksteen werd aangewend voor de muurbanden en de rollagen van de steekbogige vensters op blauwe hardstenen lekdrempels.C:\Users\Leerkracht\Downloads\IMG_0332.JPG

De niveaus met elk een oppervlakte van +/-560m² zijn modulair onderverdeeld in traveeën van 3.5 x 3.5m met op de hoekpunten gietijzeren steunpunten ter ondersteuning van de ijzeren binten met troggewelven. De latere aangebrachte tussenwanden ter onderdeling van de ruimte hebben geen dragende functie, wat een herbestemming zal vergemakkelijken.

Het pand fungeert als bouwkundig relict in de ‘Inventaris Bouwkundig Erfgoed Vlaanderen’ en werd eveneens opgenomen met een erfgoedwaarde 3 (gedenkwaardig) in de ‘Architecturale en stedenbouwkundige analyse en waardebepaling van het bouwkundig erfgoed van de gemeente Tervuren’, opgesteld door het Sint-Lukasarchief, o.l.v. Jos Vandenbreeden.

  1. PILOOTFUNCTIE IN EEN ARCHITECTURAAL GEHEEL

De Nieuwstraat zelf is een korte rechte straat die de oude kern van de gemeente verbindt met de hoofdstraat, de Brusselsestraat. Op de Ferrariskaart van 1770-1778 is de straat nog niet weergegeven aangezien ze pas in de eerste helft van de 19de eeuw werd aangelegd. De straat omvat enkele waardevolle gebouwen.

‘De Nieuwstraat 15’ maakt als pilootgebouw deel uit van een architecturaal geheel, samengesteld uit een aaneenschakeling van gebouwen –de nummers 7, 9 en 11- die een straatwand vormen met een duidelijke homogeniteit. Ook als architecturaal geheel kreeg het een erfgoedwaarde 3 (gedenkwaardig) mee.

Nog andere panden van de Nieuwstraat werden opgenomen in de ‘Inventaris Bouwkundig Erfgoed Vlaanderen’ zoals het gebouw van de kleuters van de Mariaschool uit 1927. Deze is van de hand van Lucien Van huffel, zoon van Albert Van huffel, architect van de Basiliek van Koekelberg. Het tijdschrift ‘La Cité’, spreekbuis van de Belgische avant-garde architecten en stedenbouwkundigen, publiceerde in 1929 een uitgebreid artikel met foto’s en plannen over deze modernistische schoolrealisatie, die voor de christelijke zuil in die tijd vrij uitzonderlijk was. Zo ook prijkt het nummer 4 van  de Nieuwstraat ‘Stadswoning Langendonck’ op de lijst van beschermde monumenten.