ICT op school

 

ICT beleid

Een aantal handige links van Childfocus voor in de klas of voor ouders:

http://www.veiligonline.be/

De eindtermen voor ICT:

De leerlingen
1   hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2   gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3   kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving.
4   kunnen zelfstandig leren in een door ict ondersteunde leeromgeving.
5   kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6   kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7   kunnen ict gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8  

kunnen ict gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren

Leerplandoelen rond Mediawijsheid:

De leerlingen ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen tot het ontwikkelen van een waardebewuste en alerte houding tegenover media en het gebruik ervan door henzelf en anderen in de hun omringende wereld.

Inzien dat de informatie uit media vaak een subjectieve weergave van de werkelijkheid is.

Ervaren en vaststellen hoe verschillende media elkaar onderling kunnen beïnvloeden (geluid, klank, beweging ...).

Beseffen dat eenzelfde mediaboodschap vanuit verschillende standpunten op een andere manier ervaren kan worden. 

Mediaboodschappen kritisch beoordelen naar inhoud, vorm of gebruik. 

Inzicht verwerven in de verschillende functies van media (communicatie, informatieverwerking, welbe-vinden verhogen, vorming, creatief vormgeven ...). 

De impact van media op het dagelijkse leven van mensen kunnen illustreren. 

Inzien dat bepaalde mediacontent positieve en negatieve gevolgen kan hebben voor het eigen welzijn en dat van anderen. 

De mogelijkheden van de media op een positieve, verantwoorde en waardebewuste manier aanwenden. 

Interesse tonen voor het mediagebruik van anderen behorend tot de eigen en andere culturen. 

Nieuwsgierig zijn naar het sociale netwerk achter de media.

Een kritische en reflecterende houding ontwikkelen ten opzichte van de eigen en andermans omgang met media en met de mediawereld. 

De mening van anderen over media en de media-wereld respecteren. 

Inzien hoe de ontwikkeling van mediacompetentie bijdraagt tot de eigen zelfredzaamheid.

Bereid zijn om op een genuanceerde en toekomst-gerichte wijze mee te evolueren met de ontwikkelingen van media (levenslang leren).

Bij het ontwerpen van mediacontent rekening houden met de mogelijke gevolgen ervan voor zichzelf en anderen.